Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dietistenpraktijk Mieke Daenen

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Diëtistenpraktijk Mieke Daenen en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
 2. Dieetadvisering
  Voor dieetadvisering is (in bepaalde situaties) een verwijzing van een arts of specialist nodig.
  Wij adviseren om een verwijzing aan te vragen.
 3. Verhindering
  Bij het niet nakomen van de afspraak zonder afmelding minstens 24 uur van te voren, ontvang je een rekening. Het tarief hiervan is €16,- per kwartier. De geplande tijd wordt in rekening gebracht.
 4. Tarieven
  Dieetadvisering wordt vergoed vanuit het basispakket. Sinds 1 januari 2009 valt dieetadvisering onder de vrije tariefstelling. Dit houdt in dat wij met iedere zorgverzekeraar afspraken hebben gemaakt over het tarief. Wanneer je niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan geldt een tarief van €16,- per kwartier.
  De diëtist declareert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten. Deze tijd bestaat uit de tijd die je in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (directe tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij je niet aanwezig was (indirecte tijd).
 5. Declaraties
  Wij zullen in principe de kosten declareren bij je zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je geen recht hebt op vergoeding), ontvang je zelf de factuur. In dit geval ben je zelf de betaling verschuldigd. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij je verzekerd bent, schort de betalingsplicht niet op.
 6. Eigen risico
  Iedereen boven de 18 jaar heeft een eigen risico. Dit is wettelijk zo vastgelegd.
 7. Betaling
  Indien je de rekening niet hebt betaald binnen de gestelde termijn, zullen wij je een herinnering sturen. Indien deze wederom niet binnen de gestelde betalingstermijn wordt voldaan, zijn wij gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. De kosten hiervan zullen bij je in rekening worden gebracht.
 8. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen je
  verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 9. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit iedere aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen.
 10. Klachten
  Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst met je diëtist te bespreken. Kom je er samen niet uit, dan kun jij je wenden tot het Bureau Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg, tel 0900-2437070, of bij Zorgbelang Nederland www.zorgbelang-nederland.nl.
 11. Privacy
  Alles wat je met de diëtist bespreekt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jouw toestemming mag aan je partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven (dit geldt niet voor kinderen onder de 18, daarbij zullen in de meeste gevallen ouders/verzorgers betrokken worden bij de begeleiding). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet.